SYNDICUS
CONTACT GEGEVENS

Dhr. Stefaan Dhondt
E-mail: beheer@euroimmo - Website: http://www.euroimmo.be


 

Voorstel nieuwe OVEREENKOMST
SYNDICUS van MEDE-EIGENDOMTussen ondergetekende partijen :

A.1.
De vereniging van mede-eigenaars van de residentie Zeezicht ingeschreven in de KBO onder het nr (nog te bepalen) en waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Oostende, Zeedijk 161.
Hier vertegenwoordigd door de voorzitter van de Algemene raad: Dhr. N De Jaeger en XXXXXXXXX.

hierna genoemd : “de vereniging van mede-eigenaars”

A.2.
NV Euro-Immo, Albert I Laan 234 te 8620 Nieuwpoort..
ingeschreven in de KBO onder het nr. 0419.605.271
hier vertegenwoordigd door DHONDT Stefaan,
erkend vastgoedmakelaar B.I.V., ingeschreven op het tableau onder nummer 501.275.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en waarborg derdengelden AFG 1676978

hierna “de syndicus” genoemd

zijn overeengekomen wat volgt:

Artikel 1. Aanstelling

De vereniging geeft hierbij opdracht aan de syndicus het beheer waar te nemen van de Vereniging van Mede-eigenaars van de residentie Zeezicht, Zeedijk 161 te 8400 Oostende

Omvattend als kavels:
21 gebouwen, zonder rechtstpersoonlijkheid.

Zoals beschreven in de basisakte.

De syndicus aanvaardt deze opdracht.

Artikel 2. Duur

De opdracht gaat in op 13/09/2014 ingevolge de beslissing van de Algemene Vergadering van 13/09/2014 voor een duur tot 13/09/2017.

De overeenkomst van de syndicus kan enkel worden hernieuwd door een uitdrukkelijke beslissing van de Algemene Vergadering overeenkomstig de bepalingen van het reglement van mede-eigendom.

Indien de overeenkomst vóór het einde van de contractuele periode wordt verbroken of opgezegd ingevolge een beslissing van de Algemene Vergadering, moeten de bepalingen zoals voorzien in het reglement van mede-eigendom worden nageleefd. Deze beslissing wordt per aangetekend schrijven meegedeeld aan de syndicus.

Voor zover het reglement van mede-eigendom op datum van ondertekening van deze overeenkomst niets bepaalt, is er aan de syndicus een vergoeding verschuldigd gelijk aan de in artikel 5A bepaalde forfaitaire vergoeding voor een termijn van drie maanden.

Er is geen vergoeding verschuldigd in geval van bedrog of grove fout in hoofde van de syndicus, nadat in die zin in laatste aanleg werd geoordeeld door de rechtbanken en/of Kamer van het BIV.

Voor zover het reglement van mede-eigendom op datum van ondertekening van deze overeenkomst niets bepaalt, zal de syndicus eenzelfde vergoeding verschuldigd zijn wanneer hij vroegtijdig en zonder gegronde reden de overeenkomst beëindigt.

De ontslagnemende syndicus engageert zich om een Algemene Vergadering bijeen te roepen en het nodige te doen opdat de overdracht van het dossier op een vlotte manier verloopt.

Artikel 3. Wettelijke en conventionele opdrachten van de syndicus

De opdracht van de syndicus bestaat uit :

       A) Gewone opdrachten

De gewone taken zijn de te voorziene taken waarop de vereniging van mede-eigenaars in het kader van de onderhavige overeenkomst recht heeft als tegenprestaties voor de hieronder bepaalde erelonen en administratieve kosten.

1. De Algemene Vergadering bijeenroepen conform de wettelijke bepalingen;
2. De beslissingen van de Algemene Vergadering notuleren in het daartoe bestemd register;
3. De beslissingen van de Algemene Vergadering uitvoeren en laten uitvoeren;
4. Bewarende maatregelen treffen en daden van voorlopig beheer stellen;
5. Het vermogen van de Vereniging van Mede-eigenaars beheren. Daartoe zal de syndicus 1 x / jaar een afrekening van het gemeenschappelijk en privatief verbruik opmaken, welke het volgende omvat:
       i. een kostenopgave per kostensoort en verdeelsleutel
       ii. een tabel voor de verdeling van de kosten tussen de mede-eigenaars of een individuele afrekening van de te verdelen kosten
       iii. een vermogensstaat van de Vereniging van Mede-eigenaars
Dit vermogen dient in zijn geheel geplaatst te worden op diverse rekeningen, waaronder verplicht een afzonderlijke rekening voor het werkkapitaal en een afzonderlijke rekening voor het reservekapitaal;
6. De Vereniging van Mede-eigenaars vertegenwoordigen zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken;
7. Aan elke persoon, die het gebouw krachtens een persoonlijk of zakelijk statuut bewoont, doch in de Algemene Vergadering geen stemrecht heeft, de datum meedelen van de vergaderingen om hem in staat te stellen schriftelijk zijn vragen of opmerkingen met betrekking tot de gemene delen te laten geworden;
8. Het overdragen van het volledige dossier van beheer aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste Algemene Vergadering, binnen een termijn van 30 dagen na de beëindiging van het mandaat;
9. Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering die de uitoefening van zijn taak als syndicus dekt;
10. Ervoor zorgen dat de mede-eigenaars inzage kunnen nemen in alle niet private documenten en gegevens over de mede-eigendom, dit via een beveiligde website
11. Het bewaren van het post-interventiedossier indien dit aanwezig is;
12. Het voorleggen van een jaarlijks evaluatierapport m.b.t. de geregeld verrichte leveringen aan de gewone Algemene Vergadering;
13. Het voorleggen aan de Algemene Vergadering van mogelijke belangenvermenging tussen de Vereniging van Mede-eigendom en de syndicus zelf of de in de wet bepaalde (rechts)personen, vooraleer een overeenkomst wordt afgesloten tussen de betrokken partijen;
14. Het bijhouden van de persoonsgegevens (naam, adres, de gedeelten en de referenties van de kavels) van wie gerechtigd is deel te nemen aan de Algemene Vergadering en het overmaken van deze informatie aan de mede-eigenaar of notaris zoals bepaald in art. 577 – 8 § 4, 16° BW;
15. Het voeren van de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze, volgens het door de Koning op te stellen minimum genormaliseerd rekeningstelsel;
16. Het opmaken van een begrotingsraming voor zowel de lopende uitgaven als de buitengewone te verwachten kosten. Deze begrotingen dienen jaarlijks te worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering;
17. Het organiseren van 4 vergaderingen van de algemene raad (interne vergadering van alle villaverantwoordelijken).

       B) Aanvullende opdrachten

Deze opdrachten omvatten werkzaamheden die krachtens de wet en de statuten tot het domein van de syndicus behoren, maar waarvoor hij gerechtigd is om aan de begunstigde een aanvullend ereloon te vragen omdat deze:
       • zich slechts occasioneel voordoen (catastrofes, geschillen, rampen, grote werkzaamheden, enz.);
       • zich slechts onregelmatig voordoen (mits voorafgaande afspraak qua bijkomende vergoeding);
       • zich slechts wegens een beslissing van een van de mede-eigenaars voordoen (mutaties, inningen, geschillen, enz.);
       • niet te voorzien zijn.

Het betreft met name (niet-limitatieve opsomming):

       •het organiseren van een buitengewone algemene vergadering of een tweede zitting van de algemene vergadering ( 600 € indien dubbele quorum niet is bereikt);
       •het organiseren van een algemene vergadering van een gedeelte van de mede- eigendom dat geen aparte rechtspersoonlijkheid heeft;
       •de voorbereiding en het beheer van geschillendossiers die aan een advocaat moeten worden voorgelegd (mits voorafgaande afspraak qua bijkomende vergoeding);
       •de vertegenwoordiging van de mede-eigendom, in de hoedanigheid van bouwheer, bij het uitvoeren van grote werkzaamheden;
       •het verwerken van de gegevens die moeten worden geleverd met het oog op de eigendomsoverdracht van een kavel overeenkomstig artikel 577-11 § 1 van het Burgerlijk Wetboek; (ten laste van de betrokken mede-eigenaar à €250 excl BTW per opvraging; en €150 ten laste van de betrokken mede-eigenaar indien dit gericht dient te worden naar een collega makelaar.)
       •het verwerken van de mutatie van een kavel overeenkomstig artikel 577-11 § 2 van het Burgerlijk Wetboek; (ten laste van de betrokken mede-eigenaar)
       •Uitzonderlijke bijstand en/of diensten van boekhoudkundige, juridische of fiscale aard voor alle eenmalige dossiers: rapporten, formaliteiten, verklaringen, briefwisseling, …
       •het opmaken van een bestek voor wat betreft de opdrachten en contracten waarbij mededinging verplicht is;
       •diensten die het gevolg zijn van de inwerkingtreding van nieuwe wetteksten;

Artikel 4. Buitengewone opdrachten

Naast de wettelijke en conventionele opdrachten van de syndicus bestaan er ook opdrachten die buiten de eigenlijke overeenkomst worden uitgevoerd (o.m. expertises, beheer van privédelen). Deze opdrachten maken het voorwerp uit van een afzonderlijke overeenkomst en worden afzonderlijk gefactureerd. Dergelijke opdrachten moeten eerst door de raad van mede-eigendom en/of algemene vergadering goedgekeurd worden.

Artikel 5. Vergoeding/tarifering

A. De prestaties door de syndicus geleverd in het kader van zijn gewone opdrachten, bepaald in de vergadering van 13/09/2014 en opgenomen in het verslag: € XXXX per privatief per maand (inclusief garage of berging) en € XXXXper garage of berging die niet aan een appartement is gelinkt.
De syndicus rekent zijn vergoeding maandelijks aan.
Deze vergoeding is betaalbaar bij het begin van iedere periode.

B. De prestaties door de syndicus geleverd in het kader van zijn aanvullende opdrachten (artikel 3 B)) worden gefactureerd krachtens: in onderlinge overeenkomst na overleg met de Raad van Mede-eigendom

C. De buitengewone opdrachten geven aanleiding tot bijkomende vergoedingen overeenkomstig de volgende tarieven: buitengewone vergaderingen zitten vervat in het ereloon, met uitzondering van het bijeenroepen van een 2e algemene vergadering door het niet bereiken van het dubbele quorum. Hier is een forfaitair tarief van 600 € van toepassing.

D. Administratiekosten zoals portkosten, worden afzonderlijk in rekening gebracht en worden vergoed overeenkomstig bewezen lijsten met de geldende porttarieven. De syndicus gebruikt hiervoor het platform van Bpost (Click and Post) met bewijsvoering van verzending!

E. Gezien het BTW-statuut van de syndicus zal er op de vergoedingen geen BTW worden aangerekend

F. De bedragen worden jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Artikel 6. Volmachten

In uitbreiding en ter aanvulling v/d basisakte en het reglement van mede-eigendom, wordt hierbij uitdrukkelijk volmacht verleend aan de syndicus om:
1. Aparte residentierekeningen te openen voor zowel het werkkapitaal als het reservekapitaal, op naam van de VME, bij de financiële instelling van zijn keuze, langs dewelke alle financiële verrichtingen van de gemeenschap zullen geschieden;

2. De in de basisakte en/of het reglement van mede-eigendom bepaalde, en/of de door de Algemene Vergadering opgelegde en alle andere noodzakelijke verzekeringspolissen af te sluiten, (of de bestaande polissen over te nemen), via zijn verzekeringsmakelaar, betreffende:

       - globale brandverzekering, met bijkomende risico’s zoals waterschade, glasbreuk, enz...
       - burgerlijke aansprakelijkheid gebouw
       - wetsverzekering & B.A.
       - personeel

3. Contracten af te sluiten namens en voor rekening van de mede-eigenaar, na goedkeuring van de Algemene Vergadering.

4. De mede-eigenaars aan te manen en te dagvaarden wegens achterstallige betalingen.

Artikel 7. Formaliteiten bij de aanvang van het mandaat

Indien de uittredende syndicus bij het beëindigen van zijn mandaat nalaat zijn wettelijke verplichting om het volledige dossier van beheer van het gebouw binnen een termijn van dertig dagen over te dragen aan de nieuwe syndicus of in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste Algemene Vergadering, dan zal de nieuwe syndicus toch het beheer waarnemen. Hij wordt evenwel ontslagen van mogelijke aansprakelijkheden voor vergissingen, laattijdige betalingen e.d., begaan ten gevolge van het niet tijdig ontvangen van het dossier van beheer.

Artikel 8. Kwijting

Na het einde van het mandaat zal de kwijting van de syndicus op de agenda worden geplaatst van de eerstvolgende Algemene Vergadering. Het resultaat hiervan zal binnen een termijn van één maand worden meegedeeld aan de uittredende syndicus.
Aldus opgemaakt te ……………………………………………………………………………
op …………………………………………, in twee originelen. Iedere partij verklaart een origineel te hebben ontvangen.
Afgevaardigde(n) Vereniging van Mede-eigenaars Zaakvoerder van partij A.2


    

Design, development and webmaster: Roger LEPPENS